Loading

Laureatów Kapituła Konkursu wybierze spośród zgłoszonego do udziału grona przedsiębiorców z regionu dolnośląskiego, w następujących kategoriach:

Mikro Biznes

O Nagrodę w kategorii Mikro Biznes mogą ubiegać się mikro przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich 2 lat zatrudniały średniorocznie nie więcej niż 2 pracowników, a zatrudnienie dodatkowe (umowy o współpracy, kontrakty, umowy cywilno-prawne) nie przekraczało 2 sztuk. W kategorii Mikro Biznes jedyna dopuszczalna forma prawna dla podmiotu zgłoszonego to osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Mikro Firma

O wyróżnienie w kategorii Mikro Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Mała Firma

O wyróżnienie w kategorii Mała Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Średnia firma

O wyróżnienie w kategorii Średnia Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1.Sytuacja finansowa firmy;

2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

O wyróżnienie w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy;

2. Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników;

3. Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami;

4. Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Instytucja

O Nagrodę w kategorii Instytucja ubiegać się mogą podmioty/ instytucje/ stowarzyszenia/ fundacje/ Instytucje Otoczenia Biznesu (zgodnie z formą prawną) prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego, które inicjują i realizują programy służące rozwijaniu i pobudzaniu przedsiębiorczości, ze szczególnym ukierunkowaniem na przedsiębiorstwa działające na terenie województwa dolnośląskiego. Nagrodzone zostaną podmioty, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek postaw przedsiębiorczych oraz wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie oraz rozwój gospodarczy regionu.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój przedsiębiorczości;

2) Strategia podmiotu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;

3) Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości zrealizowane w ostatnich 3 latach

4) Nowatorskie działania, inicjatywy własne oraz społeczna odpowiedzialność prowadzonej działalności.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Samorząd Przyjazny Biznesowi

Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1. Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;

2. Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie;

3. Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości;

4. Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.


Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Samorząd Przyjazny Biznesowi