Loading

Kategorie 2021

Mikro Biznes

O Nagrodę w kategorii Mikro Biznes mogą ubiegać się mikro przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich 2 lat zatrudniały średniorocznie nie więcej niż 2 pracowników, a zatrudnienie dodatkowe (umowy o współpracy, kontrakty, umowy cywilno-prawne) nie przekraczało 2 sztuk.

W kategorii Mikro Biznes jedyna dopuszczalna forma prawna dla podmiotu zgłoszonego to osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Sytuacja finansowa firmy;

2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Mikro Biznes

 

Mikro Firma

O Nagrodę w kategorii Mikro Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Sytuacja finansowa firmy;

2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Mikro Firma

 

Mała Firma

O Nagrodę w kategorii Mała Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa prowadzące

działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Sytuacja finansowa firmy;

2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Mała Firma

 

Średnia Firma

O Nagrodę w kategorii Średnia Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Sytuacja finansowa firmy;

2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;

3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Średnia Firma

 

Podmiot Ekonomii Społecznej

O Nagrodę w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej może ubiegać się podmiot, który spełnia warunki zgodne z definicją PES, którego działalność ma na celu zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom województwa dolnośląskiego, poprzez rozwój usług społecznych na rzecz wspierania, aktywizowania i integrowania osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, społeczności lokalnych oraz społeczności regionu.

Oceniana będzie działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycja rynkowa, główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycja rynkowa, główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu;

2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność w obszarze działalności PES, w tym szczególnie innowacyjne metody osiągania sukcesu w działalności prospołecznej;

3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;

4) Wymiar społecznego zaangażowania podmiotu.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Podmiot Ekonomii Społecznej

 

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

O Nagrodę w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy;

2) Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników;

3) Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami;

4) Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Biznes Odpowiedzialny Społecznie

 

Instytucja

O Nagrodę w kategorii Instytucja ubiegać się mogą podmioty/instytucje/stowarzyszenia/fundacje/ Instytucje Otoczenia Biznesu (zgodnie z formą prawną) prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego, które inicjują i realizują programy służące rozwijaniu i pobudzaniu przedsiębiorczości, ze szczególnym ukierunkowaniem na przedsiębiorstwa działające na terenie województwa dolnośląskiego. Nagrodzone zostaną podmioty, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek postaw przedsiębiorczych oraz wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie oraz rozwój gospodarczy regionu.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój przedsiębiorczości;

2) Strategia podmiotu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;

3) Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości zrealizowane w ostatnich 3 latach

4) Nowatorskie działania, inicjatywy własne oraz społeczna odpowiedzialność prowadzonej

działalności.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Instytucja

 

Samorząd Przyjazny Biznesowi

Nagrodę w tej kategorii otrzyma samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:

1) Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;

2) Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie;

3) Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej

przedsiębiorczości;

4) Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.

⭐️POBIERZ ANKIETĘ Samorząd Przyjazny Biznesowi

 

Osobowość

Nagrodę w tej kategorii otrzyma osoba, która angażowała się w projekty związane z gospodarką oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa dolnośląskiego. Celem nagrody jest wyróżnienie postaw prospołecznych oraz docenienie lokalnych osiągnięć.

Do nagrody nominuje Kapituła.

 

 

Category: