Loading

Regulamin

8. DOLNOŚLĄSKI PLEBISCYT GOSPODARCZY „GWIAZDY BIZNESU 2022”

 

 

I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GOSPODARCZYM

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem), w ramach realizacji swych celów statutowych, w których priorytetowe znaczenie odgrywają rozwój i promocja postaw przedsiębiorczych, wraz z FRW Media Group Sp. z o.o. (Instytucja Otoczenia Biznesu) i Portalem www.naszbiznes24.pl, będącymi własnością fundacji FRW, organizuje Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy, w którym przyznawane są nagrody „Gwiazdy Biznesu” w 9 podstawowych kategoriach konkursu oraz ewentualnych kategoriach dodatkowych.

„Gwiazda Biznesu” jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu i innych instytucji okołobiznesowych, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość.

Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Wyróżnione zostaną podmioty, które dążą do stałego rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Celem Plebiscytu jest wskazanie najlepszych oraz najdynamiczniej rozwijających się mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Promowane będą też społecznie odpowiedzialne działania podmiotów.

Wyróżnione zostaną także instytucje wspierające przedsiębiorców oraz samorządy, które podejmują działania nakierowane na pozyskanie oraz wsparcie inwestorów i realizują projekty promujące aktywność biznesową.

Oceniane zostaną aktywności podejmowane w 2021 roku. Nagroda jest przyznawana cyklicznie w ramach kolejnych edycji Plebiscytu.

Ankiety konkursowe należy przesyłać w terminie do 09 września 2022 do godz. 23:59, zgodnie z pkt. VI niniejszego Regulaminu.

Wręczenie Nagród nastąpi na uroczystej Gali Finałowej „Gwiazdy Biznesu 2022” w piątek, 07 października 2022 r. o godz. 19:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

II. PODSTAWOWE KATEGORIE PRZYZNAWANIA NAGRODY

Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:
1. Mikro Biznes
2. Mikro Firma
3. Mała Firma
4. Średnia Firma
5.Podmiot Ekonomii Społecznej
6. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
7. Instytucja
8. Samorząd Przyjazny Biznesowi
9. Osobowość

Możliwe jest również przyznanie nagród w kategoriach dodatkowych, które Organizator ustala z Głównymi Mecenasami Plebiscytu lub z Kapitułą.

III. KAPITUŁA PLEBISCYTU

Kapituła Konkursu wyłaniana jest przez Organizatora Konkursu spośród osób o uznanym autorytecie oraz przedstawicieli firm, instytucji promujących przedsiębiorczość. W skład Kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu.

Kapituła Konkursu wyłania laureatów, biorąc pod uwagę informacje udostępnione w ankietach konkursowych przekazanych przez uczestników oraz powszechnie dostępne wiadomości.

Posiedzenie Kapituły Plebiscytu odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych).

Do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, tj. do dnia 07 października 2022 r., członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz wyników.
Prace Kapituły regulują wytyczne Organizatora zawarte w odrębnym dokumencie.

IV. MECENASI PLEBISCYTU

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” wspierają Mecenasi Plebiscytu oraz Sponsorzy i Partnerzy – firmy i instytucje, które podobnie jak Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, za priorytet działalności stawiają sobie rozwój i promocję postaw przedsiębiorczych. Objęcie Mecenatu, Sponsoringu i Partnerstwa nad Plebiscytem następuje po podpisaniu porozumienia z Organizatorem.

V. ADMINISTRACJAPLEBISCYTU

Organizator wyznacza Sekretarza Nagrody – Iwonę Krysiak, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu oraz odpowiada za sprawy organizacyjne, w tym współpracę z instytucjami zgłaszającymi kandydatów, kandydatami, nominowanymi, laureatami, mecenasami plebiscytu oraz partnerami zewnętrznymi.
Kontakt:
FRW Media Group Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Iwona Krysiak, tel. 603 60 60 70, e-mail.: iwona.krysiak@frwmedia.pl

VI. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Możliwe jest wskazywanie jako kandydatów do Nagrody podmiotów mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska (dokumentujących ten fakt wpisem do CEIDG, KRS lub Regon), w tym przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji promujących przedsiębiorców.

Warunkiem kandydowania jest złożenie ANKIETY KONKURSOWEJ w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru odpowiedniego dla wybranej kategorii konkursowej, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
Zgłoszenie następuje przy pomocy udostępnionych przez Organizatorów formularzy drogą elektroniczną, a następnie wymagane jest dostarczenie oryginału formularza osobiście, za pośrednictwem kuriera bądź poczty na adres Administracji Plebiscytu.

Ankiety należy przesyłać w terminie do 09 września 2022 do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres: gwiazdy@frw.pl.
Przyjęcie zgłoszenia do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin emailem przesłanym na adres osoby do kontaktu, wskazanej we właściwej ankiecie konkursowej.
Kompletne oryginały ankiet konkursowych powinny zostać dostarczone do Organizatora najpóźniej do 19 września 2022 do godz. 15:30 (dotyczy zgłoszeń złożonych w terminie w formie elektronicznej) w kopercie z dopiskiem „Gwiazdy Biznesu” na adres:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych

Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej otrzymaniem, a także kosztów związanych z organizacją gali oraz plebiscytu, bądź kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatorów.

VII. TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW

Wyłanianie laureatów Nagrody podzielone jest na trzy etapy.

1. Składanie wniosków
Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do nagrody bądź kandydaci przesyłają wnioski do Administracji Plebiscytu. Wnioski o przyznanie nagrody powinny być wypełnione w sposób czytelny i podpisane przez instytucję zgłaszającą/kandydata i spełniać pozostałe wymogi formalne.

2. Wybór Nominowanych
Wyboru nominowanych w kategoriach Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Podmiot Ekonomii Społecznej, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja, Samorząd Przyjazny Biznesowi dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur. Każdy z członków Kapituły wypełnia ankietę, przyznając kandydatowi w każdym z wymienionych kryteriów punkty 0-5 (razem maksymalnie 20 punktów). Po zsumowaniu punktów przyznanych danemu kandydatowi przez wszystkich członków kapituły, przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów, wytypowane zostaną podmioty, które uzyskają największą liczbę punktów.

Tym samym wyłonione zostaną podmioty nominowane do przyznania nagrody w poszczególnych kategoriach.

3. Przyznanie Nagród
Kapituła, spośród nominowanych, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybierze Laureatów I miejsca w poszczególnych kategoriach.
Dodatkowo Kapituła może przyznać Nagrodę II i III miejsca oraz Wyróżnienia więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii, w razie uzyskania przez Kandydatów danej kategorii równej liczby głosów lub zrezygnować z jej przyznania.
Wyboru Laureatów w kategoriach Osobowość dokonuje Kapituła spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Kapituły w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Wręczenie Nagród nastąpi na uroczystej Gali Finałowej „Gwiazdy Biznesu” w piątek, 07 października 2022 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Laureaci I miejsca otrzymują statuetki, pozostali nagrodzeni otrzymują dyplomy.
Laureaci Konkursu mają prawo używać w swoich materiałach firmowych i reklamowych tytułu: Laureat I miejsca Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2022” w kategorii……….

Nagrodzeni II i III miejscem mają prawo używać w swoich materiałach firmowych i reklamowych tytułu: II miejsce/ III miejsce w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu 2022” w kategorii…….

Nagrodzeni Wyróżnieniem mają prawo używać w swoich materiałach firmowych i reklamowych tytułu: Wyróżnienie w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu 2022” w kategorii…….

 

VIII. WARUNKI DOBORU KANDYDATÓW DO NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

Kandydaci do Nagrody powinni spełniać warunki podstawowe:
• przestrzegać przepisów prawa;
• osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze;
• przestrzegać zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji;
• inwestować w rozwój firmy;
• wykazywać troskę o środowisko naturalne;
• terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym.
Dodatkowo będą brane pod uwagę:
• realizowane inwestycje;
• współpraca z instytucjami nauki;
• innowacyjne rozwiązania w działalności firmy;
• wdrażanie autorskich projektów;
• konkurencyjność na rynku;
• plany rozwojowe;
• działania prospołeczne;
• posiadane certyfikaty, wyróżnienia;
• pozycja na rynku i rozpoznawalność marki.

1. Mikro Biznes
O Nagrodę w kategorii Mikro Biznes mogą ubiegać się mikro przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich 2 lat zatrudniały średniorocznie nie więcej niż 2 pracowników, a zatrudnienie dodatkowe (umowy o współpracy, kontrakty, umowy cywilno-prawne) nie przekraczało 2 sztuk.
W kategorii Mikro Biznes jedyna dopuszczalna forma prawna dla podmiotu zgłoszonego to osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą.
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

2. Mikro Firma
O Nagrodę w kategorii Mikro Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

3. Mała Firma
O Nagrodę w kategorii Mała Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa prowadzące
działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

4. Średnia Firma
O Nagrodę w kategorii Średnia Firma mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników (dotyczy podmiotu ubiegającego się o nagrodę, bez uwzględniania ewentualnych powiązań).
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

5. Podmiot Ekonomii Społecznej
O Nagrodę w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej może ubiegać się podmiot, który spełnia warunki zgodne z definicją PES, którego działalność ma na celu zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom województwa dolnośląskiego, poprzez rozwój usług społecznych na rzecz wspierania, aktywizowania i integrowania osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, społeczności lokalnych oraz społeczności regionu.
Oceniana będzie działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycja rynkowa, główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu.
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Działalność w wymiarze prospołecznym i ekonomicznym, pozycja rynkowa, główne produkty lub usługi stanowiące specjalizację podmiotu;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność w obszarze działalności PES, w tym szczególnie innowacyjne metody osiągania sukcesu w działalności prospołecznej;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Wymiar społecznego zaangażowania podmiotu.

6. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
O Nagrodę w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się podmioty/przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy;
2) Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników;
3) Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami;
4) Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

7. Instytucja
O Nagrodę w kategorii Instytucja ubiegać się mogą podmioty/instytucje/stowarzyszenia/fundacje/ Instytucje Otoczenia Biznesu (zgodnie z formą prawną) prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego, które inicjują i realizują programy służące rozwijaniu i pobudzaniu przedsiębiorczości, ze szczególnym ukierunkowaniem na przedsiębiorstwa działające na terenie województwa dolnośląskiego. Nagrodzone zostaną podmioty, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek postaw przedsiębiorczych oraz wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie oraz rozwój gospodarczy regionu.
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój przedsiębiorczości;
2) Strategia podmiotu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;
3) Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości zrealizowane w ostatnich 3 latach
4) Nowatorskie działania, inicjatywy własne oraz społeczna odpowiedzialność prowadzonej
działalności.

8. Samorząd Przyjazny Biznesowi
Nagrodę w tej kategorii otrzyma samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości;
2) Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie;
3) Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej
przedsiębiorczości;
4) Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.

9. Osobowość
Nagrodę w tej kategorii otrzyma osoba, która angażowała się w projekty związane z gospodarką oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa dolnośląskiego. Celem nagrody jest wyróżnienie postaw prospołecznych oraz docenienie lokalnych osiągnięć.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagroda przyznawana jest raz do roku przez Organizatorów.
2. Laureaci I miejsca (zdobywcy statuetki) z poprzednich edycji plebiscytu nie mogą ponownie ubiegać się o tytuł „Gwiazdy Biznesu” przez koleje 3 lata od otrzymania nagrody w kategorii, w której otrzymali nagrodę. Możliwe jest natomiast ubieganie się o nagrodę w innych kategoriach.
3. Laureaci mogą wykorzystywać fakt przyznania nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych swych przedsiębiorstw.
4. Lista Laureatów podawana jest do publicznej wiadomości w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych organizatorów.
5. Składając podpisaną ankietę konkursową uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie zawartych w niej danych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i telefoniczną do celów informacyjnych i marketingowych, przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Podmiot ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Składając podpisaną ankietę konkursową uczestnicy Konkursu oświadczają, że zapoznali się i akceptują Regulamin Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2022” oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych, zawartych w ankiecie do celów organizacji, prowadzenia, promocji oraz informacji dotyczących Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2022”.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Plebiscytu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

POBIERZ REGULAMIN 

Category: